Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

אוצרות חיים
Otzrot Haim
חיים ויטל

אשר חבר... מוהרח"ו [=ר’ חיים ויטל]... אשר קיבל מפי... האר"י... נתוסף בו הגהות השמ"ש [=הרב שלום מזרחי שרעבי]
וכמה פי’...אשר אספתי מפיהן של קדושים אשר עדיין לא עלו על מזבח הדפוס ועוד
 • Kabbala
 • $36
 • $11
 • איפה שלמה
 • הגהות הרמ"ז, ר' נתן שפירא, ר' שאול דוויק
 • מכון הכרם
 • 2004
 • 1
 • 348
 • 25
 • 1000
 • כר' קשה