Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5779

Look inside

מעבר יבוק
Maavar Yabok
אהרן ברכיה ממודינה

מעבר יבוק בהוצאה חדשה עם הגהות
דפוס צילום וילנא תר"כ הוצאת ראם - נשאר עותקים בודדים
 • Halacha by Topic
 • 75
 • 50
 • איך יתנהג אדם כל ימי חייו עד בא עת יום פקודתו
 • ראם
 • Jerusalem
 • 1989
 • 1
 • 500
 • 25
 • 800
 • כר' רכה
לציין: באתר תמונת החזית מהמהדורה החדשה, התמונות בפנים ממהדורה הישנה