Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5779

Look inside

מעבר יבוק
Maavar Yabok
אהרן ברכיה ממודינה

מעבר יבוק בהוצאה חדשה עם הגהות
דפוס צילום וילנא תר"כ הוצאת ראם - נשאר עותקים בודדים
  • Halacha by Topic
  • 75
  • 50
  • איך יתנהג אדם כל ימי חייו עד בא עת יום פקודתו
  • ראם
  • Jerusalem
  • 1989
  • 1
  • 500
  • 25
  • 800
  • כר' רכה
לציין: באתר תמונת החזית מהמהדורה החדשה, התמונות בפנים ממהדורה הישנה