Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

רבנו ירוחם השלם
Rabbenu Yerucham
ירוחם בר משולם

חלק חוה (ג) עם ספר יאיר נתיב ליקוט מכל..דורות.. אשר דנו בדברי רבנו - מחיר משוער
מהדורה חדשה, הראשון אחרי 500 שנה, מוגהה מאלפי טעויות.. ע"פ כתבי יד נדירים.. מבוא ומפתחות
 • Halacha - Rishonim
 • 109
 • 50
 • תולדות אדם וחוה ח"ג
 • יאיר חזן
 • אור נתיב
 • Jerusalem
 • 2007
 • 1
 • 343
 • 28
 • 1300
 • כר' קשה