Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5768

Look inside

משביעית תרמ"ב עד שביעית תשס"א
From Sheviit Tarmab..
יעקב חיים דינקל

השתלשלות שמירת השמיטה שומריה ונסיונותיהם הסיוע והעזרה שנתנו להם במשך ח"י שמיטות
 • Sabbatical Year
 • $19
 • $10
 • דפוס דורות
 • Jerusalem
 • 2001
 • 1
 • 214
 • 23
 • 600
 • כר' רכה