Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

שמונה קבצים
Shmona Kvatzim
אברהם יצחק הכהן קוק

במהדורה זו ניתנים לפני הלומד שמונת קבצי כתב יד ... הראי"ה ... בשלימותם כסדרם ... הספרים שיצאו לאור במרוצת השנים מפנקסים אלו ... עברו כולם עריכה
... במהדורה זו רואים אור שמונת הקבצים כמות שהם ... כולל ... כל מה שעדיין לא נדפס מהם ...". ‬ ‫ נוספו הקבלות לספרי הרב והערות נוסח
 • Jewish Thought
 • 422
 • 35
 • מכתב יד קדשו
 • -
 • Jerusalem
 • 2004
 • 2
 • 1027
 • 25
 • 2000
 • כר' קשה