Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

אורה של תורה החדש
Orah Shel Torah
-

אורה של תורה : התלמוד ומפרשיו על התורה... : בו מלוקטים מאמרי חז"ל מתלמוד בבלי, עם ליקוטים ממפרשי חז"ל: המהרש"א, עין יעקב, עץ יוסף, ענף יוסף, חידושי הגאונים, חידושי הכותב בעין יעקב, מובאים כלשונם כפי סדר פסוקי התורה..
גם יצא על חומש שמות בשנת תשס"ז
 • On the Torah
 • $18
 • $11
 • התלמוד ומפרשיו על התורה - בראשית
 • -
 • בית יחיאל
 • Jerusalem
 • 2005
 • 1
 • 726
 • 24
 • 1400
 • כר' קשה