Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

גליון הש"ס
Gilion Hashas
עקיבא איגר

לבאר ציוניו והערותיו של הגאון רעקיבא איגר זצ"ל ולפלפל בדבריו וליישב קושיותיו
וללקט מדברי אחרונים שדנו בדבריו
 • On the Shas
 • $20
 • $10
 • עם ביאור מנחת אפרים
 • נחמן אפרים מנשה פלברבוים
 • המחבר
 • Bet Shemesh
 • 2007
 • 1
 • 120
 • 25
 • 600
 • כר' קשה