Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

חמר בקדש
Homer BaKodesh
ישראל בן גדליה ליפשיץ

פתיחה לסדר קדשים / מבעל התפארת ישראל על המשניות ; עם הגהות והערות תפארת יעקב.; עם הערות והוספות וחידושים בסדר קדשים... וגם מה שנו"נ בדברי התפארת ישראל
נדפס מחדש עם הארות והוספות כולל מו"מ בדברי הת"י מגדולי הדורות, מ"ר תש"ס
 • Kodshim
 • --
 • --
 • יעקב לב
 • בית המדרש כולל קדשים עטרת יוסף
 • Kiryat Sefer
 • 2007
 • 1
 • 254
 • 28
 • 900
 • כר' קשה