Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

שינון הלכות
Shinun Halachot
צבי הירש שיינברגר

תמצית ההלכות .. בדרך קצרה, ממקורם בדברי הב"י הרמ"א, ט"ז וש"ך..
סימנים כט-קיא קפג-ר
 • Yore Deah
 • $23
 • $11
 • יורה דעה
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2001
 • 1
 • 625
 • 25
 • 1300
 • כר' קשה
שינברגר, צבי הירש Unif. Title [שנון הלכות] Title שינון הלכות : על יורה דעה... : סימנים כט-קיא, קפג-ר : ... תמצית ההלכות בטעמיהם... מדברי הב"י והרמ"א וט"ז וש"ך... לפי סדר... השולחן ערוך... / ... צבי הירש שיינברגר ? Imprint ירושלים : (צ. ה. שיינברגר), תשס"א Descr. 13, [1], תרכה ע’ : פקס" ; 25 ס"מ Local Subj. קרו, יוסף בן אפרים. שלחן ערוך יורה דעה -- באורים. קרו, יוסף בן אפרים. שלחן ערוך יורה דעה -- תקצירים. הלכה (מתחום יורה דעה)