Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

יוסף אברהם
Yosef Avraham
יוסף שאלתיאל

ויצבור יוסף דרושים ופירושים על כל פרשה ופרשה,
"חילקנו... לקטעים... פסקנו... הוספנו מאות מראי מקומות, ציונים, הארות והערות... תרגמנו... דברי הזוהר... ציינו בגוף הספר... דפי הספר מדפוס ראשון [ובאותיות מרובעות]..." , נדפס לראשונה רק פעם אחד בשאלוניקי תרי"ב
 • On the Torah
 • $24
 • $10
 • על התורה - בראשית
 • גנזי המלך
 • Holon
 • 2008
 • 1
 • 274
 • 25
 • 800
 • כר' קשה