Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

כור המשנה
Kur HaMishna
יהושע בוק

והוא עריכת דברי המשנה ומפרשיה בצורת שאלות ותשובות.. ורבת התועלת לשינון וחזרה ולהבנת המשנה
נדפס מחדש
 • Mishna
 • 67
 • 35
 • סדר מועד א שבת עירובין פסחים
 • משה טרכטמן
 • מפעל ההלכה הארצי
 • Jerusalem
 • 2005
 • 1
 • 400
 • 25
 • 800
 • כר' קשה