Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

קצור ראשית חכמה
Kitzur Reshit Hachma
אליהו בן משה וידש ‬

אשר קצרו... כמהור"ר ר"י פוייטא זצ"ל מראשית חכמה הארוך, אשר חבר... ואלה מוסיף על הראשונים הפי' דרך אמת
דפוס צילום , יאראסלוי תרס"ט
 • Ethics
 • 45
 • 35
 • דרך אמת
 • ר"י פוייטא
 • -
 • Jerusalem
 • 1909
 • 1
 • 198
 • 25
 • 500
 • כר' קשה