Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

ספר ירים משה
Yarim Moshe
משה אזגורי

פירוש ... על התורה בדרך קבלה ומוסר על פי הקדמות האר"י .. הכולל תורה, מדרשים, פיוטים ובקשות,
קינות והפטרת תשעה באב, מנהגי שחיטה, קמיעות וסגולות נדפס במורוקו מהדורה חדשה עם כ"י בעמודים נגדיים
 • Prayer and Liturgy
 • $16
 • $10
 • בני המחבר
 • Jerusalem
 • 2001
 • 1
 • 221
 • 22
 • 700
 • כר' קשה