Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

קובץ הישר והטוב
Kovetz HaYashar Ve Hatov
זלמן נחמיה גולדברג

שאלות ותשובות בנושאים אקטואליים בדיני ממונות שיעורים שנאמרו ע"י ... ראשי בית ההוראה ושו"ת שנכתבו בידי רבני בית ההוראה בשאלות אקטואליות ... בדיני ממונות וריבית ושאלו
חוברת ז'
 • Halacha
 • $20
 • $11
 • שו"ת בנושאים אקטואלים בדיני ממונות
 • מנחם מנדל שפרן, נפתלי נוסבוים, ד"ש רוזנברג
 • בית הוראה המרכזי לדיני ממונות הישר והטוב
 • Jerusalem
 • 2008
 • 1
 • 200
 • 24
 • 600
 • כר' קשה