Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

שערי לשם שבו ואחלמה
Sharei Leshem Shvo V'Achlama
שלמה אלישיב

כולל ענינים שלוקטו בשלמות ללא שינוי מספריו הקדושים ... מסודרים לפי נושאים
ובו שני חלקים: חלק א - ביאורי ענינים בעיקרי האמונה והעבודה -- חלק ב - סדרי הבריאה והשתלשלותה במהלך הזמנים עד התיקון השלם בב"א
 • Kabbala
 • $47
 • $11
 • המו"ל
 • Jerusalem
 • 1994
 • 1
 • 546
 • 25
 • 1000
 • כר' קשה
אלישיב, שלמה בן חיים חיקל ‬ Title ‫ שערי לשם שבו ואחלמה : פותח שער בספרי הרב... שלמה בן חיים חייקל עליאשאוו כולל ענינים שלוקטו... מספריו... מסודרים לפי נושאים... ‬ Imprint ‫ ירושלים : יהושע אידלשטיין, תשנ"ד (1994) ‬ Descr. ‫ [11], תקלו ע’ ‬ Local Subj. ‫ קבלה - ספרות עיונית. ‫