Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

עבודה ברורה
Avoda Berura
יצחק מיטניק

על מסכת עבודה זרה : ... הארות והערות, חידושים וביאורים, מלוקטים... מדברי הראשונים והאחרונים מקרוב לחמש מאות ספרים...
לפרש... בדברי הגמרא, רש"י ותוספות... ציירנו... טבלאות ותרשימים... דף על דף...
 • Avoda Zara
 • $80
 • $11
 • אברהם חנוך שפיגל
 • מכון באר התורה
 • Brooklyn
 • 2004
 • 3
 • 1098
 • 29
 • 3000
 • כר' קשה