Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

מגני שלמה
Maginei Shlomo
יהושע בן יוסף, מקרקא

חדושי הלכות, חדושים... על גמרא, עפ"ת, על מסכתות: שבת, פסחים, ביצה, יבמות, כתובות, קדושין, ב"ק, חולין : ... מג"ן... על... מוהר"ר שלמה יצחקי ומציל אותו מבין... בעלי תוספות מה שמקשין תימא על רש"י...
יצא לאור מחדש... בהגהה... בעריכה חדשה ובאותיות [מרובעות]... ‬
 • On the Shas
 • 91
 • 35
 • על הש"ס רבו של בעל הש"ך וזקנו של הפני יהושע
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2009
 • 1
 • 315
 • 25
 • 1000
 • כר' קשה
יהושע בן יוסף, מקרקא ‬ Unif. Title ‫ מגני שלמה ‬ חדושי הלכות, חדושים... על גמרא, עפ"ת, על מסכתות: שבת, פסחים, ביצה, יבמות, כתובות, קדושין, ב"ק, חולין : ... מג"ן... על... מוהר"ר שלמה יצחקי ומציל אותו מבין... בעלי תוספות מה שמקשין תימא על רש"י... / אשר חיבר... מוה"ר יהושע... אב"ד... קראקא ; יצא לאור מחדש... בהגהה... בעריכה חדשה ובאותיות [מרובעות]... ‬ Edition ‫ במהד’ משוכללת ‬ Imprint ‫ ירושלים : יריד הספרים, תשס"ג (2002) ‬ Descr. ‫ [10], שטז ע’ ; 25 ס"מ ‬