Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

מקדש דוד
Mikdash David
דוד רפפורט

... חלק ג: מיוסד על ענינים מסדר טהרות
בתוספת מראי מקומות, כותרות בצידי הקטעים וגליונות ממרנן החזון איש והקהלות יעקב, תוכן ענינים... ומפתח... ; עם הערות וביאורים נתיבי דעת [בתחתית הע’]
 • טהרות
 • משנה
 • 75
 • 35
 • טהרות
 • אלעזר זכריש
 • מכון משנת רבי עקיבא
 • בני ברק
 • תשפ
 • 1
 • 845
 • 25
 • 1450
רפפורט, דוד בן עקיבא ‬ Title ‫ מקדש דוד : ... חלק ג: מיוסד על ענינים מסדר טהרות / מאת... דוד הכהן ראפאפארט... ; נסדר מחדש... בתוספת מראי מקומות, כותרות בצידי הקטעים וגליונות ממרנן החזון איש והקהלות יעקב, תוכן ענינים... ומפתח... ; עם הערות וביאורים נתיבי דעת [בתחתית הע’]... [ע"י] אלעזר באאמו"ר... יעקב זכריש... ‬ Var. Title ‫ נתיבי דעת ‬ Edition ‫ במהד’ מפוארת ‬ Imprint ‫ בני ברק : (א. זכריש), תש"פ-. ‬ Descr. ‫ כר’ : פקס" ; 25 ס"מ. ‬ Contents ‫ התכן: ‬ ‫ א: סימנים לט-מט. תשס"ז. תצו ע’ ‬ Top.Subj. - Misc. ‫ טומאה וטהרה -- הלכה.‬ ‫ חדושים ופלפולים‬ Add.Entry ‫ זכריש, אלעזר בן יעקב ‬ ‫ קרליץ, אברהם ישעיהו הגהות ‬ ‫ קניבסקי, יעקב ישראל הגהות ‬ ‫ שך, אלעזר מנחם מן. הגהות ‬