Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

דעת סופרים
Daat Sofrim
חיים דב רבנינוביץ

דעת סופרים פירוש על תורה נביאים כתובים מיסוד על פי דברי רבותינו הראשונים והאחרונים ספר יהושע מאת הגאון הרב חיים דב רבינוביץ בן הגאון רבי שרגא פיטל זצ"ל רבינוביץ מהדורה חדשה ומתוקנת שנת התשסח
ספר זה יצא מחדש והוא חלק מממפעל ענקים לההדרת כל פרוש דעת סופרים מחדש בקרוב יצא דעת סופרים שמואל א ולאחריו שמואל ב וכל על כל התנ"ך כולו.
 • Nach (Prophets Writings)
 • Bible
 • 91
 • 35
 • מלכים א
 • מכון דעת סופרים
 • Jerusalem
 • 2015
 • 1
 • 720
 • 31
 • 1400
 • כר' קשה
המפעל כולו יכלול עשרים וארבע כרכים. במהדורה הושקעו עמל ויגיעה רבה לבירור כל מקורותיו של המחבר נוספו אלפי ציונים הרחבות לכל הנכתב בפרוש דעת סופרים .כמו כן במקומות רבים הובאו המקורות בלשון הגמ' או המדרש. כמו כן נעשו הפניות לכל ספר חז"ל המופעים בפרוש הודגשו כותרוו וכותרות משנה, כל הפרוש והטקסט הוקלדו מחדש בפאר גדול כיאה לספר חשוב זה. קיימת אפשרות להנצחה לעילוי נשמת וכדומה.