Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

ספר יצירה
Sefer HaYetzira
הגאון אליהו מוילנא

ופי’ תולדות יצחק מתוקן...יסוקים ומראי מקומות... וציונים ועיונים לדברי הגר"א מעל"ע מספריו ומכתביו. ונלוה בסופו ג' חיבורים "גן י-ה" "פרי יצחק" "ברכת יוסף"
ביאור הגר"א כפי שנעתק מעצם כי"ק, והגהות רש"ל מהרב ר’ שמואל לוריא, במהדורה מחודשת
 • Kabbala
 • $36
 • $11
 • עם באורי הגר"א
 • ירוחם פישל פעפער ‬
 • מכון הגר"א
 • New York
 • 2009
 • 1
 • 190
 • 26
 • 800
 • כר' קשה
ספר יצירה. תשס"ט. ניו יורק ‬ Title ‫ ספר יצירה / עם ביאור... מרנא אליהו מווילנא... ; ועם פירוש תולדות יצחק על ביאור הגר"א, מהרב... יצחק בהרב יהודא לייב כהנא... ; נערך ונסדר... מנאי נחמיה בלאאמו"ר ר’ ירוחם פישל פעפער. ‬ Edition ‫ מהד’ מחודשת ‬ Imprint ‫ ניו יורק : מכון הגר"א, תשס"ט. ‬ Descr. ‫ [15], מג, [15], קעח, [2], יב, [7], לב, [6], לו, [2], [3], יט ע’ : פקס" ; 26 ס"מ. ‬ Gen. note ‫ "ביאור הגר"א כפי שנעתק מעצם כי"ק, והגהות רש"ל מהרב ר’ שמואל לוריא, ופי’ תולדות יצחק מתוקן... לפי הנדפס וכת"י, ובהבלטת ד"ה הסובב על ביאור הגר"א, פיסוקים ומראי מקומות... וציונים ועיונים לדברי הגר"א מעל"ע [=מענין לענין] מספריו ומכת"י" ‬ ‫ [7], לב הע’: גן י-ה : פירוש... על ספר יצירה, מאת... המקובל... מו’ חיים, אב"ד ק"ק ווידז... ליטא. עם שער מיוחד ‬ ‫ [6], לו הע’: פרי יצחק : חיבור על ספר יצירה... / המקובל מ’ יצחק אייזיק בהרב מ’ יקותיאל זלמן... עם שער מיוחד ‬ ‫ [3], יט הע’: ברכת יוסף : פירוש... על ספר יצירה... חברתיו ולקטתיו... יוסף אידלאש אשכנזי... עם שער מיוחד ‬ Add.Entry ‫ אליהו בן שלמה זלמן, מוילנה פרוש על ספר יצירה ‬ ‫ פפר, נחמיה בן ירחם פישל ‬ ‫ כהנא, יצחק בן יהודה ליב תולדות יצחק ‬ ‫ לוריא, שמואל בן אליעזר אהרן הגהות על ספר יצירה ‬ ‫ חיים, מוידז גן י-ה ‬ ‫ יצחק איזק בן יקותיאל זלמן פרי יצחק ‬ ‫ אידלש, יוסף פרוש על ספר יצירה ‬