Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

ארחות שבת
Orhot Shabat
שלום יוסף גלבר

.. והוא קיצור הלכות שבת : מיוסד על דברי גדולי הפוסקים... המשנה ברורה והחזון איש, ונוספו... פסקי גדולי ההוראה בשאלות שנתחדשו בזמננו...
כרכים ב' וג', כרך א' יו"ל בשנת תשס"ג
 • Hilchot Shabat
 • 202
 • 35
 • יצחק מרדכי רובין
 • מכון הדרת ירושלים
 • Jerusalem
 • 2009
 • 3
 • 1156
 • 25
 • 3000
 • כר' קשה
גלבר, שלום יוסף כותר: ארחות שבת : ... והוא קיצור הלכות שבת : מיוסד על דברי גדולי הפוסקים... המשנה ברורה והחזון איש, ונוספו... פסקי גדולי ההוראה בשאלות שנתחדשו בזמננו... / ... שלום יוסף בן הר"ר קלונימוס קלמן הלוי גלבר, יצחק מרדכי בן הר"ר יחיאל מיכל הכהן רובין. ‬ מו"ל: ירושלים : (מכון הדרת ירושלים), תשס"ג-. תיאור: כר’ ; 25 ס"מ. הערת תוכן התכן: חלק א. תשס"ג. [20], תריח ע’. ע’ [תקיא]-תקעו: תשובות מגדולי הוראה, בירורי הלכה. תשובות הגרש"ז אוירבך, הגרי"ש אלישיב, הגר"ש וואזנר. חלק ב. תשס"ט. [25], תרכב ע’. חלק ג. תשס"ט. [17], תקלד ע’. Local Subj. אבות מלאכות -- הלכה. שבת -- הלכה. מחבר שותף אוירבך, שלמה זלמן בן חיים יהודה ליב תשובות אלישיב, יוסף שלום תשובות