Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

אילת השחר
Ayelet HaShahar
אהרן לייב שטינמן

ביאורים על התורה, בעיקר על פירוש רש"י
 • On the Torah
 • $91
 • $10
 • על התורה
 • המחבר
 • Bnei Brak
 • 2006
 • 5
 • 1100
 • 25
 • 3000
 • כר' קשה
מחבר: ‬ ‫ שטינמן, אהרן יהודה ליב בן נח צבי ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ אילת השחר על התורה : חומש... / ... א. י. ל. בלאא"מ ר’ נח צבי. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ בני ברק : (א.י.ל.), תשס"ו. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 5 כר’ ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ באורים על התורה בעיקר על פירש"י ‬ ‫ הערת תוכן ‬ ‫ התכן: ‬ ‫ [א]: בראשית. [4], שצד ע’ ‬ ‫ [ב]: שמות. [2], שח ע’ ‬ ‫ [ג]: ויקרא. [2], רכב ע’ ‬ ‫ [ד]: במדבר. [2], רלח ע’ ‬ ‫ [ה]: דברים. [2], רמב ע’ ‬