Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

בנין עולם
Binyan Olam
יצחק אייזיק חבר

שאלות ותשובות בנין עולם : מחלק שלחן ערוך אורח חיים ויורה דעה
במהד’ חדשה, מתוקנת, עם מפתחות
 • Shulkan Aruch
 • Yore Deah
 • 126
 • 35
 • מחלק שולחן ערוך או"ח ויו"ד
 • חיים פרידלנדר יעקב גרינצייג
 • מכון ללקט אורות
 • Jerusalem
 • 2009
 • 1
 • 675
 • 25
 • 1400
 • כר' קשה
חבר, יצחק איזיק בן יעקב Unif. Title [בנין עולם] Title שאלות ותשובות בנין עולם : מחלק שלחן ערוך אורח חיים ויורה דעה / ... הרב יצחק אייזיק חבר... ; ([העורך] יעקב גרינצייג). ‬ Var. Title שאלות ותשובות בנין עולם Edition במהד’ חדשה, מתוקנת, עם מפתחות Imprint ירושלים : (אורות), תשס"ט. Descr. [6], 13, תרעה ע’ : פקס’ ; 25 ס"מ. Gen. note ע’ 3-13: מבוא [על המחבר] / ... רבי חיים פרידלנדר, מנהל רוחני דישיבת פוניבז’ Per.Sub. חבר, יצחק איזיק בן יעקב. Top.Subj. - Misc. שאלות ותשובות -- 04 1800-1948. מקובלים -- ביוגרפיה. Add.Entry גרינציג, יעקב פרידלנדר, חיים בן משה