Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

חכמי פולין
Hachmei Polin
ישראל גרינבוים

אוצר תולדות וסיפורים... מהגאונים והצדיקים שהאירו את ארץ פולין (בדורות האחרונים), ערוך לפי סדר פטירתם..
בספרי התולדות ובהקדמות לספרים... רוב רובו של הספר הוא העתקת דברים כלשונם, שנכתבו על ידי בני משפחת הרב או ע"י תלמידיו"
 • Biography
 • History
 • --
 • $11
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2009
 • 1
 • 535
 • 25
 • 1200
 • כר' קשה
Title חכמי פולין : אוצר תולדות וסיפורים... מהגאונים והצדיקים שהאירו את ארץ פולין (בדורות האחרונים), ערוך לפי סדר פטירתם... / נאסף ונקבץ ע"י ישראל אברהם ב"ר יוסף הלוי גרינבוים. ‬ Imprint ירושלים : (י.א. גרינבוים), תשס"ט-. Descr. כר’ : פקס" ; 25 ס"מ. Gen. note "לא כולם נקבצו ובאו הנה, כי אם את אשר עלה בידי למצוא זכרם בכתובים, בספרי התולדות ובהקדמות לספרים... רוב רובו של הספר הוא העתקת דברים כלשונם, שנכתבו על ידי בני משפחת הרב או ע"י תלמידיו" (דברים אחדים) Contents התכן: [חלק א]: משנת תק"ס עד סוף מלחמת העולם הראשונה (תרע"ט). תשס"ט. 33, תקב ע’. Local Subj. רבנים -- פולין -- ביוגרפיה -- אנציקלופדיות.