Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

בנין עולם
Binyan Olam
יצחק אייזיק חבר

שאלות ותשובות בדיני אבן העזר
 • Halacha
 • --
 • אבן העזר
 • יהושע קצנלבוגן ‬
 • מוסד הרב קוק
 • Jerusalem
 • 2001
 • 1
 • 510
 • 25
 • 1200
 • כר' קשה
חבר, יצחק איזיק בן יעקב Title בנין עולם : שאלות ותשובות בדיני אבן העזר / מאת יצחק אייזיק חבר ; יוצא לאור... מתוך כתב יד עם מבוא, ציוני מקורות, הערות... על-ידי מאיר יהושע קצנלבוגן. ‬ Var. Title שאלות ותשובות בנין עולם Imprint ירושלים : מוסד הרב קוק, תשס"ג Descr. 39, תקיב ע’ ; 25 ס"מ.