Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

פרי גני
Pri Gani
אברהם הניג

שינון וחזרה על הלכות בב"ח והלכות תערובות ע"י שאילות ותשובות מתומצתות
יצאו לאור עד עכשיו על נדה, רבית, ערובין ושמירת הלשון ושכירת פועלים, ל"ט מלאכות ושמיטה ויובל, ברכות
 • Halacha
 • $19
 • $10
 • הלכות בשר בחלב והלכות תערובות
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2005
 • 1
 • 206
 • 24
 • 600
 • כריכה קשה