Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

אוצר המחשבה
Otzar Mahshava
צדוק הכהן מלובלין

פאר היצירה מכל ספריו הרבים... ערוך לפי נושאים בשני חלקים ובהם י"ד פרקים
* כולל תולדות חייו של "הכהן הגדול",הסבר משנתו ושיטתו
 • Jewish Thought
 • Hassidut
 • $22
 • $15
 • דוד ורנר
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2010
 • 1
 • 215
 • 24
 • 400
 • כר' קשה
מחבר: הכהן, צדוק בן יעקב, מלובלין כותר אחיד: [אוצר המחשבה של רבי צדוק הכהן מלובלין] כותר: אוצר המחשבה של ר’ צדוק הכהן מלובלין : פאר היצירה מכל ספריו הרבים... ערוך לפי נושאים בשני חלקים ובהם י"ד פרקים / נספחו אליו: תולדות חייו של "הכהן הגדול", הקדמת מבוא בהסבר משנתו ושיטתו (מאת ד. ורנר) ‬ מו"ל: ירושלים : מכון מאורות דעת, תשמ"א תיאור: 2 כר’ ב-1 (38, [2], רטו ע’) ; 24 ס"מ Local Subj. הכהן, צדוק בן יעקב, מלובלין -- ציטטות. חסידות -- 02 1815-1915 -- ספרות עיונית. לובלין (חסידות : רבי צדוק) -- ספרות עיונית. מחבר שותף ורנר, דוד