Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

מדרשים לפי מועדי השנה
Midrashim Lefi Moadei HaShana
מתתיהו זרגרי

מדרשי בין המצרים : והוא לקט מדרשים ... מדברי חז"ל בעניני החורבן מלוקט מעשרות מדרשים ... וממקומות רבים הפזורים בדברי חז"ל
כולל הגדה של פסח חדשה אשכנז או ספרד לפי בחירתך, עם מפתח
 • Midrash Aggada
 • Aggada
 • --
 • --
 • מדרשי בין המצרים
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2004
 • 7
 • 8000
 • 25
 • 8000
 • כר' קשה
מדרשי בין המצרים : מדרשי בין המצרים : והוא לקט מדרשים ... מדברי חז"ל בעניני החורבן מלוקט מעשרות מדרשים ... וממקומות רבים הפזורים בדברי חז"ל ... / [מנאי ... מתתיהו בלא"א עמוס זרגרי]. ‬ Var. Title קונטרס מקדש מלך Imprint ירושלים : מ. זרגרי, תשס"ג. Descr. 1 כרך (חלק ד) : פקס" ; 25 ס"מ. Gen. note מנוקד. התוכן: א. השתלשלות מאורעות החורבנות -- ב. מעשיות החורבן -- ג. מדרש אלה אזכרה : ספור עשרת הרוגי מלכות -- ד. מדרשי מגילת איכה משובצים על סדר הפסוקים -- ה. קונטרס מקדש מלך : מדרשים המבארים עניני המקדש והשפעתו. Unif.Title Sub. תנ"ך. איכה -- אגדות חז"ל. Top.Subj. - Misc. חרבן בית המקדש באגדות חז"ל Add.Entry זרגרי, מתתיהו Add.Entry מדרש אלה אזכרה. תשס"ג. ירושלים תנ"ך. איכה. תשס"ג. ירושלים