Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

לבוש מלכות
Sifrei HaLevushim
מרדכי יפה

לבוש מלכות / ... אשר חבר... מוהר"ר מרדכי יפה... ; ועליהם... חיבור... הגהות והערות ותיקונים / מרן... ר’ אברהם אזולאי...
מהד’ מחודשת, "מסודרת מחדש באותיות [מרובעות]... בהגהה... עפ"י כל הדפוסים הראשונים וכתבי יד, פיסוק וקיטוע... והדגשת כל הלכה בנפרד, הוספת אלפי מראי מקומות ופענוח ראשי התיבות"
 • Halacha
 • $171
 • $11
 • לבוש התכלת
 • אברהם אזולאי
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2004
 • 7
 • 6000
 • 25
 • 8000
 • כר' קשה
יפה, מרדכי בן אברהם Title לבוש מלכות / ... אשר חבר... מוהר"ר מרדכי יפה... ; ועליהם... חיבור... הגהות והערות ותיקונים / מרן... ר’ אברהם אזולאי... מכתב יד... ; ([המהדירים] ח. י. פרוש, י. בלייער) Edition מהד’ מחודשת Imprint ירושלים : זכרון אהרן, תש"ס Var. Title אליה זוטא אליה רבה באורי יפה חגורת שמואל לבוש אבן יקרה לבוש אדר היקר לבוש הבוץ והארגמן לבוש החור לבוש התכלת לבוש עטרת זהב לבוש עיר שושן לבוש פנת יקרת לבושי אור יקרות לבושי צדקה מגדל דוד מלבושי יום טוב