Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5782

Look inside

רבית
Ribit
פנחס וינד

הבנת ה’היתר עיסקא’ נחוץ מאוד, ולהרבה פוסקים, מדריך מעשי לכל סןגי ההלוואות זה מעכב אפילו בדיעבד... על כן באנו... בעצת הרבנים... לבאר בקיצור... בלשון... צח... מהות ההיתר עיסקא, ודרכי עריכתו"
" מדריך מעשי לכל סוגי ההלואות " עם מפתח
 • Usury
 • Halacha
 • 55
 • 25
 • הלכות ריבית
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2010
 • 1
 • 320
 • 27
 • 700
 • כר' קשה
וינד, פנחס כותר אחיד: [התר עסקא כהלכתו] כותר: היתר עיסקא כהלכתו : ברית פנחס / פנחס וינד. ‬ כותר נוסף: ברית פנחס מו"ל: ירושלים : (פ. וינד), תשע. תיאור: סח ע’ שטר היתר עיסקא (מקופל) 21 ס"מ. הערה: בניקוד מי שלא למד... הלכות רבית מתקשה להבין מה כתוב בההיתר עיסקא... סוברים ש’מותר להלוות ממונו ברבית כשעושים היתר עיסקא’, ואין שמים על לבם... שההיתר עיסקא משנה לגמרי את מהות ההסכם שביניהם... הרבה סוגי נוסחאות לעריכת היתר עיסקא... פעמים לוקח... נוסח שאינו מתאים לעסק... הבנת ה’היתר עיסקא’ נחוץ מאוד, ולהרבה פוסקים זה מעכב אפילו בדיעבד... על כן באנו... בעצת הרבנים... לבאר בקיצור... בלשון... צח... מהות ההיתר עיסקא, ודרכי עריכתו" (מבוא) Local Subj. התר עסקא -- הלכה רבית -- הלכה