Categories

תפארת יעקב
Tifferret Yaakov
יעקב געזונדהייט

חידושים על מסכת חולין
מהדורת צילום ורשה תרע
  • Shulkan Aruch
  • $32
  • $4
  • חולין
  • המחבר
  • Jerusalem
  • 1970
  • 2
  • 1000
  • 32
  • 3200
  • כר' קשה
גזונדהיט, יעקב בן יצחק כותר: תפארת יעקב : ... חידושים על מסכת חולין / מאת... מוהר"ר יעקב געזונדהייט... ‬ מהדורה: ועתה יוצא לאור מחדש מו"ל: ירושלים : [חש"מ], תש"ל תיאור: 3 כר’ ; 28 ס"מ הערה: דפוס צלום: ווארשא, תרס"ז-תר"ע Local Subj. תלמוד בבלי. מסכת חלין -- באורים.