Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

תפארת יעקב
Tifferret Yaakov
יעקב געזונדהייט

חידושים על מסכת חולין
מהדורת צילום ורשה תרע
 • Shulkan Aruch
 • $56
 • $11
 • חולין
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 1970
 • 2
 • 1000
 • 32
 • 3200
 • כר' קשה
גזונדהיט, יעקב בן יצחק כותר: תפארת יעקב : ... חידושים על מסכת חולין / מאת... מוהר"ר יעקב געזונדהייט... ‬ מהדורה: ועתה יוצא לאור מחדש מו"ל: ירושלים : [חש"מ], תש"ל תיאור: 3 כר’ ; 28 ס"מ הערה: דפוס צלום: ווארשא, תרס"ז-תר"ע Local Subj. תלמוד בבלי. מסכת חלין -- באורים.