Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5782

Look inside

ספר הזהר
Sefer HaZohar Im Perush HaSulam
שמעון בן יוחאי

עם סתרי תורה מדרש הנעלם.. ,על חמשת חומשי תורה,עם פרוש דרך אמת,ופרוש הסולם,
מנקד
 • Zohar
 • Kabbala
 • 990
 • 50
 • עם פירוש הסולם
 • יהודה ליב אשלג
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2010
 • 21
 • -
 • 24
 • 15000
 • כר' קשה
. תש"ל. ירושלים Title הזהר על חמשה חומשי תורה : ... עם הפירוש דרך אמת, ועם הביאורים... הסולם : מבאר ומתרגם כל דברי הזהר...; מראות הסולם : הוא מלוי אל ביאור הסולם... ; מסורת הזהר : מראה מקומות...; חלופי גרסאות... כל השינויים...; לוח השואת הדפים. ‬ Var. Title הסלם Imprint ירושלים : ישיבת קול יהודה ללמודי הנגלה והנסתר, תש"ל. Descr. 5 כר’ ; 18 ס"מ. Contents התכן: חלק א: הקדמת ספר הזהר - בראשית א. [ה]-מג, [ג]-ל, נט, רנא, שנ ע’ חלק ב: בראשית ב - חיי שרה. [4], רכח, קלב, קנד, קנה ע’ חלק ג: תולדות - ויחי. [4], פח, קנב, פז, פג, עד, מד, רעג ע’ חלק ד: שמות - משפטים. [2], קכב, סד, סט, קלג, קמח, קצא ע’ חלק ה: תרומה - פקודי. [4], שב, לז, נז, לח, קסד, רצב ע’ Add.Entry אשלג, יהודה ליב סלם