Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

מתיבתא
Metivta
-

ביאור גמרא רש"י תוספות ילקוט ביאורים אליבא דהלכתא,פניני הלכה תמצית הדף וכפתור ופרח
עם ילקוט ביאורים, פניני הלכה ודרוש, מהדורת זכרון משה
 • Journals and Newspapers
 • 227
 • 35
 • תלמוד בבלי המבואר מתיבתא
 • עוז והדר
 • Bet Shemesh
 • 2006
 • 1
 • 1400
 • 32
 • 2800
 • כר' קשה
תלמוד בבלי. תשס"ו. בית שמש כותר: תלמוד בבלי המבואר מתיבתא : עם ילקוט ביאורים, פניני הלכה ודרוש / (ועורך ראשי: הרב מנחם מנדל פומרנץ). ‬ כותר נוסף: מתיבתא תמצית הדף מו"ל: (בית שמש) : רשת הכוללים היכלי תורה בארץ ישראל, (מוסדות עמוד החיים) : עוז והדר, [תשס"ו]-. תיאור: כר’ : איורים (חלקם צבעוניים), פקס" ; 32 ס"מ. הערה: בראשו דפי הגמרא באופן רציף, ללא ביאורי הפשט, ולאחריהם מהרש"ל, מהרש"א ומהר"ם. לאחריהם - דפי הגמרא וילקוט הביאורים עמוד מול עמוד כולל "הסגולות... הכלולות בתלמוד בבלי עוז והדר... [והם: ההוספות ע ל - ה ד ף]: הגמרא וכל מפרשיה... נערכו... בעימוד מחודש... ; דיבורי המתחיל ברש"י הודגשו והמילים הלועזיות תורגמו ; ... פוסקו... דברי רש"י ; ליקוטי רש"י : קובצו דברי רש"י מכל התורה... ; במסורת הש"ס נוספו מראי מקומות... ; עין משפט הוגה... ; תורה אור השלם... באותיות מרובעות ובניקוד... ; גליון הש"ס לרעק"א... נערך מחדש... נוספו פסקאות וציונים... מעצם כתב יד... ; הגהות וציונים : ... מבחר נוסחאות מכתבי יד עתיקים... [ההוספות ב ס ו ף]: בהגהות המהרש"ל הופרדו הביאורים מההגהות... ; חידושי המהרש"א... סודרו מחדש... ; חידושי מהר"ם הוגהו..." (בשערי מתיבתא)