Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

התשבי
HaTishbi
אליהו בחור

כולל ביאורים וכללים למלים קשות שהובאו בתרגומים בתלמוד ובמדרשים, עם הערות וביאורים מגאוני הדורות
לפי דפוס ראשון איזנא ש"א עם מפתח
 • Talmud
 • Grammar
 • $29
 • $10
 • מכון הרב מצליח
 • Jerusalem
 • 2002
 • 1
 • 407
 • 25
 • 1000
 • כר' קשה
אליהו בן אשר, הלוי, אשכנזי Title התשבי : כולל ביאורים וכללים למלים קשות שהובאו בתרגומים, בתלמוד ובמדרשים / חיברו... רבי אליהו בחור... ; מוגה ומדויק על פי דפוס ראשון שנת ש"א עם הערות וביאורים מגאוני הדורות: עזר אור, להגאון... יעקב עמדין... מעצם כתב יד קדשו ; הגהות הגרי"פ, להגאון... ישעיה פיק (ברלין)... מכתב יד... ; רגלי מבשר, להרה"ג רבי אליעזר הרשטיק... ; בשם מרדכי, להרה"ג מרדכי אריה הלוי הורוויץ ; קובץ הערות : מלוקט מספרי גדולי האחרונים, ומכללם... בעל פרי מגדים, והערות וביאורים מחכמי זמננו... ; יצא לאור בעזרת ה’ יתברך, עם... ציונים ומראי מקומות... [ע"י] מכון הרב מצליח [העורך: אריה מאזוז]. ‬ Var. Title ספר התשבי Imprint בני ברק : מכון הרב מצליח, תשס"ה. Descr. 94, תמח ע’ : פורט’, פקס’ ;. Gen. note ע’ 17-20: שמש ינון - קוים לדמותו של... רבנו ינון חורי ע’ 61-79: תולדות המחבר - רבי אליהו בחור ע’ [רצג]-שכג: קונטרס תורה שלמה : השגות על ספר התשבי, מהרב שלמה צבי שיק, מספרו תורה שלמה, [ובשוליו הערות] צדקת הצדיק : הערות ותשובות להשגות הנ"ל, [מאת] אריה מאזוז ע’ [שכה]-תד: אגרות הפרי מגדים, מאת... רבנו יוסף תאומים... אגרות אלו ברובם עוסקים בביאור מלים ובענייני דקדוק ולשון... ובהם מזכיר פעמים רבות את ספר התשבי... [קודם האגרות הובאו תולדות הפרי מגדים] Per.Sub. אליהו בן אשר בחור, אשכנזי חורי, ינון בן חיים תאומים, יוסף בן מאיר Local Subj. מלונאות עברית דקדוק עברי תלמוד בבלי - מלונים Add.Entry אמדן, יעקב בן צבי עזר אור הורביץ, מרדכי אריה בן אברהם יעקב, בשם מרדכי תאומים, יוסף בן מאיר, אגרות הפרי מגדים ברלין, ישעיהו בן יהודה ליב הגהות הגרי"פ הרשטיק, אליעזר בן מנחם שמואל, רגלי מבשר מזוז, אריה, עורך זנזורי, הראל, עורך Add.Entry מכון הרב מצליח