Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

שבילי השלחן
Shvilei HaShulkan
יצחק שמחה רוזדאל

הלכות מקואות : סיכום השלחן ערוך ונושאי כליו: מקור המעיין : תמצית של מקורות ההלכות המובאות בבית יוסף ; נחל יצחק : ליקוט דברי האחרונים... ; טהרת הנשמה : פרקי מחשבה בעניני טבילה
עם פנים השלחן ערוך
 • Responsa
 • Halacha
 • --
 • $11
 • הלכות מקואות
 • יששכר שטאסמן
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2006
 • 1
 • 293
 • 25
 • 800
 • כר' קשה
קרו, יוסף בן אפרים כותר אחיד: [שלחן ערוך - שבילי השלחן] כותר: שבילי השלחן : הלכות מקואות : סיכום השלחן ערוך ונושאי כליו: מקור המעיין : תמצית של מקורות ההלכות המובאות בבית יוסף ; נחל יצחק : ליקוט דברי האחרונים... ; טהרת הנשמה : פרקי מחשבה בעניני טבילה / חברתי... יצחק שמחה רוזדאל ; (הגהה ועריכה: הרב יששכר שטאסמן). ‬ מו"ל: ירושלים : (י. צ. רוזדאל), תשס"ו. תיאור: [21], רצג ע’ : איורים צבעוניים, פקס" ; 25 ס"מ. הערה: עם פנים השלחן ערוך ע’ [קכז]-רסח: שבילי המשנה : מסכת מקואות, עם פירוש הר"ש באותיות מרובעות. ובנוסף: משנה המבוארת : הוא פירוש נח המלוקט מדברי הר"ש, רע"ב ותפא"י... הבנת המשנה : הוא פירוט מחלוקת הראשונים ואחרונים... תוספתא המבוארת : הוא פירוש צח על התוספתא המבוארת בתוך דברי הר"ש... ובסוף... ציורים חיים של הרבה מהאופנים... במשניות Local Subj. קרו, יוסף בן אפרים. שלחן ערוך יורה דעה. הלכות מקואות -- באורים. משנה. מסכת מקואות -- באורים -- חבורים פופולריים. משנה. מסכת מקואות -- איורים. תוספתא. מסכת מקואות -- באורים. מקואות -- הלכה. מקואות -- הלכה -- חמר מאיר. מקואות במחשבת ישראל. מחבר שותף רוזדל, יצחק שמחה שבילי השלחן שמשון בן אברהם, משנץ פרוש מסכת מקואות כת' אח' נוס משנה. מסכת מקואות. תשס"ו. ירושלים