Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

חשוקי חמד
Hashukei Hemed
יצחק זילברשטיין

הערות מעשיות על סדר המסכת, על מסכת שבת
עם מפתח
 • Shabbat
 • $28
 • $11
 • שבת
 • יפה נוף
 • Jerusalem
 • 2005
 • 1
 • 746
 • 25
 • 1400
 • כר' קשה
זילברשטין, יצחק כותר: חשוקי חמד - שבת : על מסכת שבת / נכתב בעזרת ה’ יתברך על ידי יצחק בן לאאממו"ר ר’ דוד יוסף... זילברשטיין. ‬ מו"ל: ירושלים : יפה נוף - י. פוזן, תשס"ה. תיאור: תשמז ע’. הערה: הערות מעשיות על סדר המסכת Local Subj. תלמוד בבלי. שבת