Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

סידור הרש"ש
Siddur HaRashash
שלום שרעבי

קריאת שמע על המיטה ברכות השחר ...,
וסדר את הכוונות, השמות והייחודים בצבעים שונים..., כולל חוברת
 • Prayer and Liturgy
 • Kavanot
 • 287
 • 35
 • עדות ביהוסף
 • יוסף בראל
 • ישיבת מעין החכמה
 • Jerusalem
 • 2010
 • 1
 • 672
 • 25
 • 1200
 • כר' קשה
תפלות. מחזור. תשס"ח. ירושלים כותר אחיד: [סדור עדות ביהוסף] כותר: סידור עדות ביהוסף : על פי כתבי מורנו... חיים ויטאל... ; סידרו... כמוהר"ר שלום מזרחי... שרעבי... / נערך וסודר... ע"י... יוסף בראל ((בן אליהו)) בן ר’ דניאל. ‬ כותר נוסף: עדות ביהוסף מו"ל: (ירושלים) : (ישיבת מעין החכמה), תשס"ח-. תיאור: כר’ : פקס" ; 25 ס"מ. הערה: "וסדר את הכוונות, השמות והייחודים בצבעים שונים..." (הסכ’ הרב שאול י. קצין) על הכריכה: סידור הרש"ש הערת תוכן התכן: [א]: תפילת שחרית ראש השנה. [32], תכא ע’. לא נמצא בספריה. [ב]: כוונות שופר ותפילת מוסף ראש השנה. [32], תקלא ע’. לא נמצא בספריה [ג]: תפילת מנחה וערבית ראש השנה. [32], תנד ע’. לא נמצא בספריה [ד]: תפילות ונסירה דעשי"ת. [16], תנה, [6] ע’. לא נמצא בספריה. [ה]: חנוכה ופורים. [תש"ע 2009]. קסט, [7] ע’. Top.Subj. - Misc. כונות (קבלה) ראש השנה -- תפלות וברכות. עשרת ימי תשובה -- תפלות וברכות. חנכה -- תפלות וברכות. פורים -- תפלות וברכות. מחבר שותף ויטל, חיים בן יוסף. שרעבי, שלום מזרחי סדור הרש"ש בראל, יוסף