Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5771

Look inside

אמרי במערבא
Amri BeMaarava
אחיקם קשת

ליקוט המחלקות העיקריות בין הירושלמי לבבלי
ערוך לפי סדר הבבלי והירושלמי במקביל, כולל מפתח
 • On the Shas
 • 152
 • 35
 • ליקוט המחלקות העיקריות בין הירושלמי לבבלי
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2010
 • 1
 • 1012
 • 25
 • 1500
 • כר' קשה