Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5771

Look inside

שלחן ערוך
Shulkan Aruch
יוסף קארו

כולל אוסף ציונים מקורות הארות והגהות ומ"מ
מיוסדים על דפוסים ראשונים וליקוט מספרי אחרונים מהדורת פריעדמאן
 • Shulkan Aruch
 • Yore Deah
 • 195
 • 35
 • יורה דעה ה
 • מכון ירושלים
 • Jerusalem
 • 2010
 • 1
 • 583
 • 36
 • 2500
 • כר' קשה
קרו, יוסף בן אפרים Unif. Title [שלחן ערוך - תשנ"ד (ירושלים)] Title שלחן ערוך השלם. Var. Title שלחן ערוך השלם שיורי טהרה חדוד הלכות אוצר מפרשים ילקוט מפרשים Imprint ירושלים : מפעל שלחן ערוך השלם, מכון ירושלים, תשנ"ד-. Descr. כר’ : איורים, פקס" ; 35 ס"מ. Gen. note בראשו מבוא מקיף על השלחן ערוך ונושאי כליו "ע"פ מהדורות ראשונות, כת"י מיוחדים, הגהה מדוקדקת ודיוק מירבי. אלפי תיקונים" בחלק א ו ר ח - ח י י ם מופיעים ע ל - ה ד ף : טורי זהב, ערך לחם השלם (ר"י קשטרו), מגן אברהם, עטרת זקנים, הגהות הסמ"ע, באר הגולה השלם, באר היטב השלם, חק יעקב, הגהות רע"א השלם, שערי תשובה, חכמת שלמה, פרי מגדים, מחצית השקל, ביאור הגר"א, לבושי שרד, יד אפרים; אוצר מפרשים : (כינוס ברצף של החיבורים: אשל אברהם (ר"א אופנהים), בית מאיר, נתיב חיים (ר"נ ויל), דגול מרבבה, חתם סופר); הגהות והערות : מקורות, הארות והגהות ע"פ דפ"ר ולקוט מספרי אחרונים ובתוכם הגהות בעל מקור חיים מליסא בחלק א ו ר ח - ח י י ם מופיעים ב ס ו ף : ילקוט מפרשים [כינוס ברצף על סדר השו"ע]; כתבי הפרי מגדים [אגרות, פתיחה כוללת, הנהגות אסור והיתר, כללים]; אשל אברהם השלם (רא"ד מבוצ’ץ’); קובץ מפרשים מכת"י [כינוס ברצף ע"ס השו"ע]. וכן: פרי חדש, שמן המאור (ר"מ שלזינגר) - בח"א ובח"ב;