Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5771

Look inside

גנוזות הפרשה
Genuzot HaParsha
אליקום דבורקס

ושאים הלכתיים אקטואלים לפי סדר פרשיות השבוע, פרשת השבוע -- דרשות הלכתיות. הלכה ובעיותיה בתקופה המודרנית.
כולל מפתח
 • Halacha by Topic
 • On the Torah
 • 132
 • 35
 • נושאים הלכתיים אקטואלים
 • מכון הלכתי-אקטואלי
 • Jerusalem
 • 2009
 • 1
 • 578
 • 25
 • 1200
 • כר' קשה
דבורקס, אליקום בן ישעיהו אריה כותר: גנוזות הפרשה : זכרון גיטל, ע"ש מרת גיטל אנגל : נושאים הלכתיים אקטואלים לפי סדר פרשיות השבוע / חובר מאתי... אליקום בלאאמו"ר רבי ישעיהו אריה דבורקס. ‬ מו"ל: ירושלים : מכון הלכתי-אקטואלי דרך אליעזר שעל יד מרכז תורני חומת ירושלים, תשס"ט. תיאור: [25], תקעח ע’ : פקס" ; 25 ס"מ. Local Subj. אנגל, גיטל בת שלמה יצחק פרשת השבוע -- דרשות הלכתיות. הלכה ובעיותיה בתקופה המודרנית. ספריה BAR Bar-Ilan U