Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5771

Look inside

ים החכמה
Yam HaHachma
יצחק מאיר מורגנשטרן

ליקוט ניפלא משעורי מרן הגה"ק שליט"א , מים שאין להם סוף היוצאים מעדן להשקות את הגן דא אורייתא להרוות הנשמות הצמאות לדעת האלוקים הנגלה ובנסתר בדרך רבתינו הקדושים צדיקי האמת בעלי החסידות והקבלה היוצא לאור עולם
כולל מפתח עניינים
 • Kabbala
 • $39
 • $11
 • תשע"א
 • מכון ים החכמה
 • Jerusalem
 • 2010
 • 1
 • 94
 • 25
 • 1600
 • כר' קשה
הספר אזל ניתן להזמין רק כפקסמליה מורגנשטרן, יצחק מאיר Title ים החכמה : והוא ליקוט... בדרך... בעלי החסידות והקבלה... / משיעורי מו"ר [ר’ יצחק מאיר מורגנשטרן]. ‬ Imprint (ירושלים) : מכון ים החכמה, (שע"י ישיבת תורת חכם ללימוד הנגלה ונסתר), [תשס"ו]-. Descr. כר’ ; 25 ס"מ. Gen. note שם המחבר - הספריה הלאומית כולל גם מחסידות ברסלב [בשער כרך א: ער"ה תשס"ו. לפי הספריה הלאומית זהו כרך א. לא נמצא בספריה]. Contents התכן: