Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5771

Look inside

חמש מגלות
Hamesh Megillot
יוסף קאפח

שיר השירים, רות, קהלת, אסתר, איכה; מקרא, תרגום, תפסיר <ערבית> / [הרס"ג] עם הפירושים: אורח לחיים להרה"ג יחיא צאלח <מהרי"ץ>, מנחת יהודה להרה"ג יהודה ג’ספאן החיים והשלום להרה"ג חיים קרח, דברי דוד להרה"ג דוד צאלח. …..
מהדורה שניה
 • Bible
 • 790
 • 35
 • תנ"ך
 • מכון מש"ה
 • Jerusalem
 • 2010
 • 5
 • 1700
 • 24
 • 3200
 • כר' קשה
תנ"ך. חמש מגלות. תש"ל. ירושלים Title חמש מגילות : שיר השירים, רות, קהלת, אסתר, איכה; מקרא, תרגום, תפסיר <ערבית> / [הרס"ג] עם הפירושים: אורח לחיים להרה"ג יחיא צאלח <מהרי"ץ>, מנחת יהודה להרה"ג יהודה ג’ספאן החיים והשלום להרה"ג חיים קרח, דברי דוד להרה"ג דוד צאלח. ועם חלק הדקדוק להרה"ג יחיא צאלח <מהרי"ץ>, בתוספת באורים לתרגום קווים לדמותו של ... ר’ חיים קרח מאת ... ר’ יוסף קאפח, מבואות להרה"ג יחיא צאלח, להרה"ג יהודה ג’ספאן מאת יהודה רצאבי. ? Var. Title חמש מגלות Imprint [ירושלים : חמו"ל], תש"ל. Descr. [22], תכב ע’. Gen. note ערוך ומוגה בידי שמעון בן שמואל נג’אר ... [ירושלים] תש"ל. [22], תכב ע’. הפירוש "מנחת יהודה" בצילום מכתב יד. Unif.Title Sub. Bible. Hagiographa -- Commentaries. Add.Entry סעדיה בן יוסף, אלפיומי, 882-942 צאלח, יחיא בן יוסף גספאן, יהודה בן יוסף קרח, חיים בן יוסף צאלח, דוד חי קאפח, יוסף בן דוד, 1917-2000 נגר, שמעון רצהבי, יהודה, 1916-2009