Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5771

Look inside

פני יצחק
Pnai Yitshak
יצחק חיות

אפי רברבי : הלכות שחיטה, טריפות, איסור והיתר, נטילת ידים, מאכלות אסורות, נדה...
מהדורה חדשה, כולל מפתח
 • Isser Ve Heter
 • Halacha
 • 130
 • 35
 • בינה ודעת
 • מנחם אדלר
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2010
 • 1
 • 450
 • 24
 • 1000
 • כר' קשה
מחבר: חיות, יצחק בן אברהם כותר: פני יצחק : אפי רברבי : הלכות שחיטה, טריפות, איסור והיתר, נטילת ידים, מאכלות אסורות, נדה... / חיברו... מוהר"ר יצחק בן מוהר"ר אברהם חיות... ; ([המהדיר] מנחם אדלר) ‬ כותר נוסף: בינה ודעת מהדורה: ... יו"ל מחדש... מו"ל: [ירושלים] : (מ. אדלר), (תשנ"ז) תיאור: [6], 37, שה; [6], קח ע’ ; 25 ס"מ הערה: ע’ 1-:12 תולדות המחבר "פנים הספר בחרוז, הבנוי מארבע שורות... סביבו פירוש אפי זוטרי : המבאר את החרוזים ומקור הדינים ... ואפי רברבי : בו הביא את פסקי הדינים" (מבוא) "סודר ועומד מחדש באותיות [מרובעות], גדולות ומאירות עינים... חולק וניתן רווח... תיקון הטעויות והשלמת ציוני המראי מקומות... הערות..." (מבוא) [6], קח הע’: בינה ודעת : בעניני תערובת איסור במזון ובתרופות, בדיני ביטול, איסור פגום, בלוע, יוצא [מאת מנחם אדלר] Local Subj. חיות, יצחק בן אברהם. הלכה (מתחום יורה דעה) רבנים -- ביוגרפיה. מחבר שותף אדלר, מנחם מנדל בן גדליהו דוד