Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

משנת השלחן
Mishnat Hashulchan
נחום מנשה ויספיש

על הלכות טהרה, שולחן ערוך יור"ד סימנים קפג-ר : ... הלכות, ביאורים ובירורים, פסקים ותשובות מגדולי הוראה והכרעות... הגרי"ש אלישיב
תשובות הגרי"ש אלישיב משולבות בתוך הספר מפתח לתשובות - בראשו
 • Halacha
 • Taharot
 • 153
 • 35
 • על הלכות טהרה, שולחן ערוך יור"ד סימנים קפג-ר
 • יוסף שלום אלישיב
 • היכל נחום
 • Jerusalem
 • 2008
 • 1
 • 592
 • 28
 • 1000
 • כר' קשה
, נחום מנשה Title משנת השלחן : על הלכות טהרה, שולחן ערוך יור"ד סימנים קפג-ר : ... הלכות, ביאורים ובירורים, פסקים ותשובות מגדולי הוראה והכרעות... הגרי"ש אלישיב / מאת נחום מנשה ויספיש. ? Imprint ירושלם : (היכל נחום), תשס"ח [2007]. Descr. [12], 32, תקצב, [4] ע’ : פקס" ; 28 ס"מ. Gen. note התקבל לספריה ב-2007 תשובות הגרי"ש אלישיב משולבות בתוך הספר (מפתח לתשובות - בראשו) בסופו: קווים לדמותו של אמו"ר... יהודה אריה ליב Per.Sub. קרו, יוסף בן אפרים. שלחן ערוך יורה דעה. הלכות נדה -- באורים קרו, יוסף בן אפרים. שלחן ערוך יורה דעה. הלכות טבילה -- באורים ויספיש, יהודה אריה ליב Top.Subj. - Misc. נדה (הלכה) מקואות -- הלכה Add.Entry אלישיב, יוסף שלום תשובות