Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

שבלי הלקט
Shibolei HaLeket
צדקיה אברהם הרופא

הלכות עבודה זרה, מאכלי עכו"ם, אסור והתר, רבית, כלאים, תוכחה, נדרים, שבועות-החלק השני
כולל מפתח
 • Halacha
 • Halacha by Topic
 • --
 • --
 • החלק השני
 • שמחה חסידה
 • מכון ירושלים
 • Jerusalem
 • 1988
 • 1
 • 254
 • 28
 • 1200
 • כר' קשה
צדקיה בן אברהם הרופא Title ספר שבלי הלקט : החלק השני / צדקיה [בן] אברהם הרופא מחמי ממשפחת הענוים ; הוסד על פי כתבי יד... מוגה ומואר בידי שמחה [בן] אברהם י. חסידה ? Var. Title שבלי הלקט הלכות עבודה זרה, מאכלי עכו"ם, אסור והתר, רבית, כלאים, תוכחה, נדרים, שבועות Imprint ירושלים : מכון ירושלים, תשמ"ח-, 1988- Descr. 1 כר’ ; 28 ס"מ Gen. note התכן: א. הלכות עבודה זרה, מאכלי עכו"ם, איסור והיתר, ריבית, כלאים, תוכחה, נדרים, שבועות Add.Entry חסידה, שמחה בן אברהם