Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5771

Look inside

הזהר עם פירוש דמשק אליעזר
HaZohar Im Perush Damesek Eliezer
אליעזר צבי סאפרין - מקאמרנא

הפירוש הוא על כל מילה ומילה מהזוה"ק, על דרך הפשט והחסידות והקבלה, השוה לכל נפש, בספר מובא הזוהר למעלה ובתוך הפירוש ג"כ מובא כל הזוהר, וכן מ"מ לרוב, עם פיסוק ודקדוק והגהה מדויקת ומדוקדקת.
הזוהר שמפרש מובא בהתחלת הפירוש... הזוהר הוגה... המראה מקומות תיקנוהו וכן הוספנו מ"מ... קטענו ופיסקנו את הזוהר כפי הפירוש. ניתן לקנות כל כרך לחוד ב 70 ₪ והאידרא רבה ב 45 ₪
 • Zohar
 • Hassidut
 • $235
 • $10
 • עם פירוש דמשק אליעזר
 • יהודה אריה סאפרין
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2010
 • 7
 • 4200
 • 25
 • 7000
 • כר' קשה
זהר. תשס"ד. ירושלים Title הזהר הקדוש : מהתנא... רבי שמעון בר יוחאי, עם פירוש דמשק אליעזר... / ... רבי אליעזר צבי סאפרין בן... רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל... מקאמרנא ; ([המהדיר] יהודה אריה סאפרין). ‬ Imprint ירושלים : מכון דמשק אליעזר קאמרנא, תשס"ד-. Descr. כר’ : פקס’ ; 25 ס"מ. Gen. note "הזוהר שמפרש מובא בהתחלת הפירוש... הזוהר הוגה... המראה מקומות תיקנוהו וכן הוספנו מ"מ... קטענו ופיסקנו את הזוהר כפי הפירוש [ובאותיות מרובעות]..." (הקד’) Contents חלק ב: פרשת בראשית, טו ע"א-לח ע"א. תשס"ה. [5], תקי, [8] ע’. חלק ה: וישלח, וישב, מקץ, ויגש, ויחי, קסה:-רנא. תשס"ט. [7], תשלד ע’. Cont. התכן: חלק א: הקדמת הזוהר. תשס"ד. [23], תקט, [2] ע’ חלק ג: פרשת בראשית ב’ - נח-לך לך, לח. -צו: תשס"ז. [7], תרעה, [9] ע’. חלק ד: פרשת וירא-חיי שרה-תולדות-ויצא-צז.-קסה: תשס"ח. [5], תרלד, [2] ע’. חלק ו: פרשיות שמות, וארא בא בשלח. תש"ע. Add.Entry ספרין, אליעזר צבי, מקומרנה. דמשק אליעזר ספרין, יהודה אריה