Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5771

Look inside

חושב מחשבות
Hoshev Mashshavot
רפאל עמנואל חי ריקי

והוא מחולק לשלושה חלקים הכוללים שבעה מאמרים ...
כולל הקדמה על המחבר וחיבוריו.
 • Nach (Prophets Writings)
 • Kabbala
 • 243
 • 35
 • מאמרים יקרים על הש"ס והנ"ך
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2010
 • 1
 • 635
 • 25
 • 1800
 • כר' קשה
ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהם, 1687-1743 Title ספר חושב מחשבות : והוא מחולק לשלושה חלקים הכוללים שבעה מאמרים ... / חברו ויסדו החכם ... רפאל עמנואל חי ריקי ... ; ועתה נדפס מחדש בתוספת תיקונים והערות [על ידי שמעון יפרח]. ‬ Imprint ירושלים : משפחת יפרח, תש"ע. Descr. 3 כר’ ב-1 ([6], 31, שעח, [3] ע’) ; 25 ס"מ. Gen. note כולל הקדמה על המחבר וחיבוריו. Cont. חלק א. טהרה וקדושה : ובו מאמר מקוה טהרה בחכמת מדידת שיעור המקוה ... ומאמר תפילין דמרי עלמא, בדין תפילין בחול המועד -- חלק ב. הנקרא בשם קולות המים והם חידושים ... בתורה, נביאים, כתובים ובו שלושה מאמרים מאמר תורה מן השמים על התורה, מאמר רוח נבואה על הנביאים, מאמר קול כתבי הקודש על הכתובים -- חלק ג. הנקרא בשם מאורי אש ובו מאמר נוי בגדי שש, חידושים על הש"ס ומאמר עירוב פרשיות והם חידושים מלוקטים. Per.Sub. ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהם, 1687-1743 Unif.Title Sub. Talmud Bavli -- Commentaries -- 17th century. Top.Subj. - LCSH Cabala -- 17th century. Tefillin Add.Entry יפרח, שמעון Add.Title טהרה וקדשה טהרה וקדושה קולות המים מאורי אש