Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5771

Look inside

נקודות הכסף
Nekudot HaKesef
יחזקאל בינג

ביאורים וחידושים יקרים .. סדרי כוונות התפילה ..לפי דרכו בקודש .. מרן הרש"ש ..אשר ביאר בדברי קדשו של מרן רבינו האר"י הק' עם דרך סלולה וברורה כיצד ללמוד את דב"ק של הרב .. הכל לפי המפרשים .. ללמוד עם החברים והתלמידים
מהדורה שניה
 • Kavanot
 • Prayer and Liturgy
 • $0
 • $41
 • דברי שלום
 • Bnei Brak
 • 2010
 • 6
 • 2100
 • 31
 • 11500
 • כריכה קשה
בינג, יחזקאל ‬ Title ‫ נקודות הכסף על סידור הרש"ש - כוונות השלחן דש"ק Imprint ‫ בני ברק : [חמו"ל], תשע"ב 2012. ‬ כרך ב' אזל