Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5771

Look inside

שיטה על מסכת בבא קמא
Shita Al Masechet Baba Kama
מוהר"ר יעקב קאשטרו

‫ כרך א: פרק ארבעה אבות נזיקין, פרק כיצד הרגל, פרק המניח, פרק שור שנגח ד’
‫ כרך ב: פרק שור שנגח את הפרה, פרק הכונס, פרק מרובה, פרק החובל, פרק הגוזל עצים, פרק הגוזל ומאכיל.
 • On the Shas
 • $88
 • $11
 • יעקב שמואל שפיגל
 • מכון אהבת שלום
 • Jerusalem
 • 1989
 • 2
 • 1096
 • 28
 • 3000
 • כריכה קשה
קשטרו, יעקב בן אברהם, -1612. ‬ Title ‫ שיטה על מסכת בבא קמא : [בהמתנה להפקדת חובה] למהר"ר יעקב קאשטרו (מהריק"ש) / יוצא לאור לראשונה מכתב יד עם מבוא, מראי מקומות והערות, על ידי יעקב שמואל שפיגל. ‬ Var. Title ‫ שטה על מסכת בבא קמא ‬ Imprint ‫ ירושלים : מכון אהבת שלום -יד שמואל פרנקו, תשס"ח. ‬ Descr. ‫ 2 כר’ (א-ב) : פקס". ; 27 ס"מ. ‬ Series ‫ ספרי מכון "אהבת שלום" ירושלים ; 406 ‬ Cont. ‫ כרך א: פרק ארבעה אבות נזיקין, פרק כיצד הרגל, פרק המניח, פרק שור שנגח ד’ וה’. 77, תעב ע’ ‬ ‫ כרך ב: פרק שור שנגח את הפרה, פרק הכונס, פרק מרובה, פרק החובל, פרק הגוזל עצים, פרק הגוזל ומאכיל. [4], תעג-תתרצו ‬