Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5782

Look inside

ספורים על תרי"ג מצוות
Taryag Tales
מ.פרנקל

לקט סיפורים מתולדות עם ישראל המספרים ומתארים קיום המצוות... מסדרים וערוכים לפי סדר תרי"ג המצוות שבתורה על פי ספר החנוך
מהדורה בעברית ומהדורה באנגלית
 • ילדים
 • מצוות
 • 175
 • 45
 • תורת חיים
 • ירושלים
 • 2018
 • 4
 • 2500
 • 25
 • 3800
613 ספורים על תרי"ג המצוות :לקט ספורים מתולדות עם ישראל : לקט ספורים מתולדות עם ישראל המספרים ומתארים קיום המצו ‬